Думи от тип 89a (прилагателно име)

Речник на българския език

Форма, която съдържа неизменяеми прилагателни. Т.е. за всички лица и числа има само една форма. Липсват степени за сравнение. !!!