към

Речник на българския език

към предлог (тип 192) редактиране

Значение

предлог.
1. Означава, че движението е отправено в някаква посока. Вървя към пощата. Пътувам към университета.
2. При абстрактни съществителни — означава цел на действието. Стремеж към знания.
3. При изразяване на отношение спрямо някого или нещо. Привързан съм към нея. Изпитвам омраза към него.
4. За означаване на приближеност, близост по място, време; около. Към края на часа го изпитаха. Има към пет километра. Когато стигнаха към града, му прилоша.
5. За означаване, че нещо се прибавя, включва. Към въпроса за показателните местоимения. Това животно спада към бозайниците.