Думи от тип 74 (съществително име, плуралия тантум)

Речник на българския език

Към този тип спадат съществителни имена, които имат само форма за множествено число, която завършва на „-а“.